Skip to main content

Medarbeiderinvolvering

Medarbeiderinvolvering

Gode formelle ordninger for dialog mellom ledelse og tillitsvalgte er viktig for å sikre samarbeid om forretningsstrategi og god behandling av saker som berører medarbeidernes interesser.

Ansatte er representert i Orklas styre og i andre styrende organer. Alle forretningsområdene har etablert kontaktutvalg mellom ledelsen og representanter valgt blant de ansatte. Utvalgenes rolle er å utveksle informasjon og drøfte saker som er relevante for det enkelte forretningsområde. Orklas selskaper har ulike ordninger for dialog og medarbeiderinvolvering, og de fleste har etablert formelle samarbeidsorgan mellom ledelse og ansatte. Organisasjonsendringer som kan påvirke medarbeidernes ansettelsesforhold, drøftes med tillitsvalgte, og rutinene for slik drøfting er nedfelt i de kollektive samarbeidsavtalene inngått mellom ledelsen og fagorganisasjonene i det enkelte selskap. I 2015 er det utarbeidet en ny konsernavtale mellom Orkla og de ansattes organisasjoner, representert ved Orklas Faglige Representantskap. Avtalen bygger på de norske hovedavtalebestemmelsene, og regulerer hvordan konsernet ivaretar forpliktelsene til samarbeidsordninger i nasjonale lov- og avtaleverk, samt de forpliktelser som følger av gjeldende EØS-avtale. Med bakgrunn i Orklas ordninger for samhandling vurderes risikoen for brudd på retten til organisering og kollektive avtaler som lav. Orkla vil i 2016 videreutvikle samarbeidet med de ansattes organisasjoner i henhold til den nye konsernavtalen som er inngått i 2015. Konsernet ønsker å bidra til å oppfylle intensjonene om styrket informasjonsutveksling og et mer effektivt samarbeid som ligger i den nye avtalen.

Hovedtemaene for dialogen mellom Orklas ledelse og tillitsvalgte i 2015 har vært Orklas visjon og verdier og omstillingene i konsernet. Det er i løpet av året gjennomført flere selskapsoppkjøp og endringer i produksjonsstruktur som har medført endringer i konsernets virksomhetsstruktur. Det er etablert større selskaper og produksjonsenheter, og enkelte produksjonsenheter er nedlagt. Hensikten med endringene er å bedre konsernets konkurranseevne gjennom mer effektiv organisering, økt kompetanse innenfor viktige forretningsprosesser og utvikling av sterke selskaper med en god bedriftskultur. Ledelsen på konsern- og selskapsnivå har involvert de tillitsvalgte i gjennomføringen av organisasjonsendringene gjennom regelmessige drøftelsesmøter. Konsernet har bidratt med støtte til omstillingstiltak for å hjelpe dem som er blitt overtallige med å finne nytt arbeid.

  • Bedriftsdemokrati

    God intern kommunikasjon og samarbeid mellom ledelse og ansatte er avgjørende for selskapets muligheter til å lykkes, og for de ansattes trivsel.De ansattes aktive medvirkning i de styrende organer...