Skip to main content

Resultater og rapportering

Orkla ønsker å skape tillit til konsernets virksomhet gjennom åpen og god kommunikasjon. Vi utarbeider en årlig rapport om vårt ansvars- og bærekraftsarbeid. I tillegg gir vi informasjon om Orklas rutiner og om viktige tiltak gjennom våre nettsider. Orkla rapporterer også om vårt miljøarbeid til investorinitiativet CDP og om vårt arbeid med ansvarlige innkjøp til medlemsorganisasjonen Initiativ for Etisk Handel.

I Orklas arbeid med samfunnsansvar legger vi vekt på å identifisere de mest relevante ansvarstemaene for vår virksomhet og de bærekraftsutfordringene som i særlig grad representerer kommersiell risiko eller muligheter for Orkla. I vurderingen tar vi hensyn til betydningen av vår innsats for samfunnet, viktige interessentgruppers behov og den langsiktige betydningen for Orklas konkurranseevne. Orklas bærekraftsrapportering omfatter konsernets arbeid med de temaene som er identifisert som viktige og vesentlige. Arbeidet med å analysere vesentlighet er nærmere beskrevet nedenfor.

Rapporteringen for 2016 er gitt i Orklas årsrapport, som ble offentliggjort 17. mars 2017. Rapporten er basert på retningslinjene til den internasjonale rapporteringsorganisasjonen Global Reporting Initiative (GRI). Valg og behandling av informasjon er basert på GRIs prinsipper for god rapporteringsskikk, der vi har lagt vekt på å gi en god helhetsforståelse for Orklas arbeid, rapportere om vesentlige forhold og tiltak, gi en balansert fremstilling, og legge til rette for sammenligning med tidligere år. Orkla rapporterer i henhold til GRI G4 Core. En oversikt over hvilke indikatorer som er dekket er gitt nedenfor. Ved utforming av rapporten har Orkla også benyttet Oslo Børs' veiledning.

Informasjonen i Orklas bærekraftsrapport er basert på innspill fra mange enheter og datakilder. Det er lagt stor vekt på å sikre at informasjonen er korrekt. Rapporten tar imidlertid ikke sikte på å dekke alle detaljerte forhold som kan være av betydning for de enkelte lokale virksomheter, aktiviteter eller produkter. Med mindre annet er angitt omfatter nøkkeltallene i Orklas bærekraftsrapportering alle virksomheter der Orkla hadde mer enn 50 % eierandel pr. 31.12.2016. Nøkkeltall for utslipp, energi- og vannforbruk vil bli verifisert av det uavhengige selskapet CO2focus AS. For informasjon om bærekraftsarbeidet i Orklas datterselskaper Sapa og Jotun henvises det til selskapenes egen rapportering.

For at vi skal kunne videreutvikle og forbedre bærekraftsarbeidet og rapporteringsrutinene, vil vi gjerne ha kommentarer og innspill. Slike kommentarer kan sendes til info@orkla.no.

 • Vesentlighetsanalyse

  Valget av temaer og indikatorer for rapporteringen av Orklas bærekraftsarbeid er basert på en vesentlighetsanalyse som ble utarbeidet i 2015. 
 • GRI-indeks

  Orkla rapporterer årlig om vårt ansvars- og bærekraftsarbeid basert på retningslinjene til den internasjonale rapporteringsorganisasjonen Global Reporting Initiative (GRI).
 • Global Compact

  Global Compact

  Orkla sluttet seg til FN-initiativet Global Compact i 2005, og deltar sammen med mer enn 12000 andre bedrifter og organisasjoner i arbeidet med å fremme Global Compacts ti kjerneprinsipper for menneske- og arbeidstakerrett...
 • Dow Jones

  Dow Jones

  Orkla har for sjette året på rad fått plass på Dow Jones Sustainability Index.
 • Carbon Disclosure Project report

  CDP

  CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) er en uavhengig non-profitt organisasjon som har verdens største database med selskapsinformasjon om klimaendring.

HMS-rapporter (fra 2011 ble HMS-rapporten inkludert i bærekraftsrapporten)

Årsrapport 2016

Bærekraftsrapport inkludert
Årsrapport 2016 - Bærekraftsrapport inkludert

Kontaktpersoner

 • Inger-Johanne Eikeland

  Inger-Johanne Eikeland

  Direktør HMS

  +47 22 54 40 00

  +47 91 30 87 49

  Send email

 • Ellen Behrens

  Ellen Behrens

  Ass. direktør samfunnsansvar

  +47 92 80 45 80

  Send email

 • Håkon Mageli

  Håkon Mageli

  Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

  + 47 928 45 828

  Send email