Skip to main content

Samfunnsansvar

Orkla skal i alle ledd drive en ansvarlig, etisk og sunn forretningsdrift der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig.

Orkla skal i alle ledd drive en ansvarlig, etisk og sunn forretningsdrift der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig.

Orklas arbeid med miljø og samfunnsansvar bygger på erkjennelsen av næringslivets grunnleggende forpliktelse til å drive sin virksomhet på en bærekraftig måte, og med respekt for mennesker og miljø. Samtidig påvirkes vår virksomhet av globale helse- og bærekraftstrender. Vi tror at evnen til å redusere risikoen og utnytte mulighetene knyttet til disse trendene, vil være avgjørende for å oppnå langsiktig lønnsom vekst.

Orkla ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom sunne og mer miljøvennlige produkter, en høy standard for mattrygghet, effektiv ressursbruk, forbedringsarbeid i leverandørkjeden og generelt ansvarsfull drift. Vi har i vår bærekraftstrategi frem mot 2020 identifisert fire områder hvor Orklas påvirkning på samfunnet er stor, og der vi i betydelig grad kan bidra til en bærekraftig verdikjede. Innenfor hvert av disse områdene har Orkla formulert et bærekraftsløfte.

 • Ernæring og helse: Bidra til en sunn livsstil
  Orkla skal bidra til en bedre folkehelse gjennom utvikling av sunnere produkter, tydelig merking, ansvarlig markedsføring og tiltak for økt fysisk aktivitet i befolkningen.
 • Mattrygghet: Sikre trygg mat gjennom hele verdikjeden
  Orkla stiller samme krav til produktkvalitet uavhengig av i hvilket land produktet lages eller selges.
 • Ansvarlige innkjøp: Utvikle bærekraftige verdikjeder.
  I 2020 skal alle innkjøp følge Orklas prinsipper for bærekraftig produksjon.
 • Miljø: Minimere vårt miljøfotavtrykk
  Orkla skal minimere sitt miljøfotavtrykk ved å sikre at konsernets aktiviteter og produkter ikke gjør skade på miljøet.

Alle interessenter skal kunne ha tillit til Orklas virksomhet og produkter. Derfor arbeider Orklas selskaper systematisk med kvalitetssikring av produkter og produksjonsprosesser. For å fortjene kundens og samfunnets tillit, tror vi også at det er viktig at selskapene har evne til å forstå sin rolle i samfunnet og sørge for ansvarlig drift på alle områder, der behovene til både nåværende og fremtidige generasjoner ivaretas på en god måte. Et bærekraftig samfunn skapes gjennom et godt samspill mellom myndigheter, næringsliv og samfunnet for øvrig. Orklas mål er at virksomheten skal skape positive ringvirkninger og gi langsiktig verdiskapning for aksjonærer, medarbeidere, kunder, leverandører og de samfunn hvor vi opererer.

Orkla er tilsluttet FN-initiativet Global Compact og støtter Global Compacts Ti prinsipper. Gjennom bevisste holdninger, aktiv påvirkning og målrettet forbedringsarbeid skal Orklas virksomheter bidra til å fremme menneskerettigheter, gode arbeids- og miljøstandarder og nulltoleranse for korrupsjon.