Miljøengasjement

De globale klimaendringene er et felles samfunnsansvar. Vi vil ta vår del av ansvaret, og jobber aktivt for å minimere vårt miljøfotavtrykk i alle ledd i verdikjeden.

Klimaendringene er uten tvil den største miljøutfordringen verden står overfor. Produksjon og forbruk av mat står for en fjerdedel av klimagassutslippene og er en av hovedkildene til vannforbruk. Kombinasjonen av klimaendringer, befolkningsvekst og produksjonsmetoder som ikke er bærekraftige, gir et press på mange råvarer og naturressurser. Derfor er det viktig at vi utnytter ressursene på en best mulig måte og utvikle produkter med redusert miljøfotavtrykk.

I Orkla har vi en ambisjon om å bidra til togradersmålet ved å ta vår andel av reduksjonen i klimagassutslipp. Det gjør vi blant annet ved å redusere energi- og vannforbruket i egne fabrikker og ved å øke andelen fornybar energi. Gjennom å utnytte råvarene bedre og redusere matavfallet i produksjonen er vi med på å bidra til at det kastes mindre mat. Vi har engasjert oss for å bidra til å løse miljøutfordringer i leverandørkjeden, og vi jobber med å utvikle mer miljøvennlig emballasje på produktene våre.

Les mer om vårt miljøarbeid og resultater Orklas Årsrapport.

Bærekraftsløfte

Innovere for å redde miljøet

Hovedmål frem mot 2020

Orkla satte i 2014 følgende mål for miljøarbeidet frem til 2020:

  • Utvikle mer miljøvennlig emballasje og produkter med redusert miljøfotavtrykk
  • Redusere klimagassutslipp, energi og vannforbruk med 20 %
  • Redusere matavfall med 30 %
  • Null produksjonsavfall til deponi
  • Mer effektive logistikkløsninger

I 2017 har vi satt nye mål for miljøarbeidet frem til 2025. Orkla skal i denne perioden gjennomføre overgangen til lavkarbonvirksomhet gjennom produktinnovasjon, investering i fornybar energi og reduksjon av energi, vann og avfall. Orklas miljøarbeid støtter FNs globale bærekraftsmål SDG 12, SDG 13 og SDG 17.

Bærekraftsmål frem mot 2025

Overgang til lavkarbonvirksomhet

  • redusere klimagassutslipp med 60 %*
  • redusere energi- og vannforbruk med 30 %*
  • sikte mot fossilfri energi
  • halvere matavfallet*
  • tenke nytt om produkter og prosesser

*Gjelder egen virksomhet. Basisår 2014

Rapportering

Miljørapportering CDP

I Orkla jobber vi systematisk med å minimere vårt miljøfotavtrykk. Miljøinformasjon rapporteres inn til CDP.
På cdp.net finner du alle Orklas rapporter.

Orkla øker klimaambisjonene

Orkla forplikter seg til å sette utslippsmål i tråd med målet om å holde klimaendringene under to grader.

Les mer

FNs bærekraftsmål

Vårt miljøarbeid støtter FNs globale bærekraftsmål.

Les mer

Kontakt

Inger-Johanne Eikeland

Direktør HMS

Inger.Johanne.Eikeland@orkla.no

+47 91 30 87 49