Miljøengasjement

De globale klimaendringene er et felles samfunnsansvar. Vi vil ta vår del av ansvaret, og jobber aktivt for å minimere vårt miljøfotavtrykk i alle ledd i verdikjeden.

Klimaendringene er uten tvil den største miljøutfordringen verden står overfor. Produksjon og forbruk av mat står for en fjerdedel av klimagassutslippene og er en av hovedkildene til vannforbruk. Kombinasjonen av klimaendringer, befolkningsvekst og produksjonsmetoder som ikke er bærekraftige, gir et press på mange råvarer og naturressurser. Derfor er det viktig at vi utnytter ressursene på en best mulig måte og utvikle produkter med redusert miljøfotavtrykk.

I Orkla har vi en ambisjon om å bidra til togradersmålet ved å ta vår andel av reduksjonen i klimagassutslipp. Det gjør vi blant annet ved å redusere energi- og vannforbruket i egne fabrikker og ved å øke andelen fornybar energi. Gjennom å utnytte råvarene bedre og redusere matavfallet i produksjonen er vi med på å bidra til at det kastes mindre mat. Vi har engasjert oss for å bidra til å løse miljøutfordringer i leverandørkjeden, og vi jobber med å utvikle mer miljøvennlig emballasje på produktene våre.

Les mer om vårt miljøarbeid og resultater Orklas bærekraftsrapport.

Bærekraftsmål frem mot 2025

I 2017 har vi satt nye mål for miljøarbeidet frem til 2025. Orkla skal i denne perioden gjennomføre overgangen til lavkarbonvirksomhet gjennom produktinnovasjon, investering i fornybar energi og reduksjon av energi, vann og avfall. Orklas miljøarbeid støtter FNs globale bærekraftsmål SDG 12, SDG 13 og SDG 17.

Overgang til lavkarbonvirksomhet

  • redusere klimagassutslipp med 60 %*
  • redusere energi- og vannforbruk med 30 %*
  • sikte mot fossilfri energi
  • halvere matavfallet*
  • tenke nytt om produkter og prosesser

*Gjelder egen virksomhet. Basisår 2014

Kontakt

Inger-Johanne Eikeland

Direktør HMS

Inger.Johanne.Eikeland@orkla.no

+47 91 30 87 49